• An Toàn & Uy Tín
  • Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Share preset pack Chris Hau Premium Lightroom Presets V3

Share preset pack Chris Hau Premium Lightroom Presets V3

  • 2021-04-08 23:58:38
  • Admin User
Presets that you’ll actually use for your personal and commercial work! I bet your Lightroom is cluttered with LR presets that you never use… mine is.

My only goal for this pack was to create presets looks that look professional, cover a wide range of styles, and ultimately enhance the emotion you’re striving for in your work! These are over two years in the making and have been used on projects with Mercedes-Benz, Corona, and Adobe! It includes 16 Presets, 16 .DNG raw photos (so fans can edit and add to mobile), Install Guide, and a how to edit the guide!

Các Presets mà bạn thực sự sẽ sử dụng cho công việc cá nhân và thương mại của mình! Tôi cá rằng Lightroom của bạn đang lộn xộn với các cài đặt trước Lr mà bạn không bao giờ sử dụng… của tôi là như vậy. Mục tiêu duy nhất của tôi cho gói này là tạo ra các cài đặt trước trông chuyên nghiệp, bao gồm nhiều phong cách và cuối cùng là nâng cao cảm xúc mà bạn đang phấn đấu trong công việc của mình! Đây là hơn hai năm sản xuất và đã được sử dụng trong các dự án với Mercedes-Benz, Corona và Adobe! Nó bao gồm 16 Presets, 16 ảnh thô .DNG (để mọi người có thể chỉnh sửa và thêm vào thiết bị di động), Hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn cách chỉnh sửa!

Includes The Following Presets

Clean Indoor Portrait, Super Duper Blue Vibe, The Black & White Vibe, The Blue Vibe, The Bright Portrait, The Classic Vibe, The Earthy Vibe, The Glowy Vibe, The Marine Vibe, The Moody Vibe, The Muted Vibe, The Normal Vibe, The Scarlet Vibe, The Sick Tones Vibe, The Viking Vibe

Tải xuống file miễn phí preset... và sử dụng cho các mục đích làm ảnh của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm và tải xuống các dữ liệu khác cùng chủ đề: Vector, tài nguyên, preset mới nhất từ C9digi.com

Demo: https://thechrishau.com/products/v3-lr-preset-pack


Link Google Drive: